Radon på skoler og offentlige bygg

Fasade på en skole

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået for skoler og barnehager. Både offentlige og private. Utleieboliger er underlagt samme forskrift.

RADONi AS har bred erfaring og høy kompetanse på radonsanering av større bygg som skoler og barnehager. Vi har utført tiltak mot radon på barnehager, skoler og universiteter fra sør til nord i Norge med svært god resultater. Vi har senket svært høye radonnivåer etter dårlig entreprenørarbeid på helt nye skoler til langt under 100 Bq/m³ etter innflytting og skoleoppstart.

Vi har tiltaksløsninger og høy kompetanse på små og store tiltak mot radon på alle typer bygg.

Hvordan går jeg frem og hvilke krav gjelder hos oss

Det er den ansvarlige på skolen eller i barnehagen som har ansvaret for å måle og iverksette tiltak mot radon. Alle skoler og barnehager skal ha så lave radonnivåer som det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m³ (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften.

I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m³. Dette nivået kalles tiltaksgrense i strålevernforskriften. Det betyr at dersom målingene viser radonnivåer høyere enn 100 Bq/m³, enten det er 150, 400 eller 2000 Bq/m³, må du sørge for at det blir gjort tiltak for at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig. Nivåene skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³.

Forutsatt at dokumenterbare radontiltak er gjennomført, kan radonnivået være mellom 100 og 200 Bq/m³. Etter at det er gjennomført tiltak for å redusere radon, må det måles på nytt for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Skoler og barnehager er underlagt "måleprosedyrer for radon i skole og barnehager" fastsatt av statens strålevern 1.7.2015.

Innledning:

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft, og er den vanligste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking. Risikoen øker med eksponeringen, og er proporsjonal med radonkonsentrasjonen i inneluft og med eksponeringstiden. Det er totaleksponeringen fra radon i hjem, skole, jobb og fritid som er avgjørende. Radon er en radioaktiv gass som dannes kontinuerlig fra grunnstoffet uran i berggrunnen. Fra grunnen kan radon trenge inn i bygninger. Byggegrunnen er den viktigste kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i inneluft. Måleprosedyren består av en hoveddel og et vedlegg med en nærmere begrunnelse for punktene i hoveddelen. Hovedmålgruppen for prosedyren er driftsansvarlige for skoler og barnehager, og leverandører av radonmålinger og måletjenester.

Formål:

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler og barnehager, både offentlige og private (§ 6 femte ledd). I strålevernforskriften (§ 4 bokstav t) er radonnivå definert som radonkonsentrasjonen i luft bestemt i tråd med den til enhver tid gjeldende måleprosedyre fastsatt av Statens strålevern. For skoler og barnehager vil en måling etter denne prosedyren dokumentere radonnivået

Om radonmålinger i skoler og barnehager:

Ventilasjon har en avgjørende betydning for hvordan radonkonsentrasjonen varierer. Balansert mekanisk ventilasjon er den vanligste ventilasjonstypen i skoler og barnehager. Slike ventilasjonsanlegg gjør at radonkonsentrasjonen varierer lite med årstiden. Anleggene er i de fleste tilfeller tidsstyrt. Det vil si at de er på i brukstiden om dagen og i redusert drift om natten, i helger og ferier. Dette påvirker radonkonsentrasjonen som typisk er mye lavere på dagtid og høyere om natten og i helgene. Radonmålinger må da utføres i opptil to trinn. Trinn 1 har til hensikt å avdekke eventuelle høye radonnivåer, mens radonnivået i brukstiden bestemmes gjennom en trinn 2-måling. I skoler og barnehager med naturlig ventilasjon eller mekaniske avtrekksvifter vil radonnivået påvirkes mer av meteorologiske forhold, fyrings- og luftevaner. I slike bygninger vil større temperaturforskjeller mellom ute- og inneluft om vinteren gi 5-19 % lavere lufttrykk i bygget og mer innstrømning av radon fra byggegrunnen. I skoler og barnehager hvor ventilasjonen er tilnærmet lik hele døgnet, vil ofte radonnivået fastsettes gjennom trinn 1-målinger .Dersom ventilasjonen er styrt, for eksempel tidsstyrt, vil det være større forskjell gjennom døgnet, og det kan være nødvendig også å gjøre en trinn 2-måling til for å fastsette radonnivået i brukstiden. RADONi AS leverer også måleutstyr som kan måle radonkonsentrasjonen direkte i brukstiden. Ved å bruke slikt utstyr kan man ved å følge prosedyrekravene til trinn 1-målinger fastsette radonnivået i brukstiden. Brukere av bygningen, som f.eks. ansatte, elever og renholdspersonell, bør alltid informeres om at målinger pågår. Informasjon er viktig, blant annet for at måleutstyret skal få ligge i fred i måleperioden.

Ta kontakt med oss. Vi hjelper med måling og prosjektering av tiltak mot radon i skoler, barnehager.

Kostnadsfri radonrådgivning

Kostnadsfri rådgivning