Radon på arbeidsplass og i næringsbygg

Oversiktsbilde av en by

RADONi AS har bred erfaring og høy kompetanse på radonsanering av store næringsbygg over mange etasjer fra sør til nord i Norge med svært god resultater.

Vi har tiltaksløsninger og høy kompetanse på små og store løsninger mot radon på alle typer bygg.

Kartlegging og måling

Arbeidsgiver har plikt til å kartlegge og vurdere radonnivået på arbeidsplasser og i arbeidslokaler. Arbeidsgiver må ha kjennskap til radonnivået i lokaler og områder hvor ansatte oppholder seg og ha kunnskap om hvordan radon kan påvirke ansattes helse.

Tiltak mot eksponering for radon

Arbeidsgiver har plikt til å gjennomføre tiltak der arbeidsmiljøet – med bakgrunn i kartlegging og risikovurdering – ikke er fullt forsvarlig.
Måling og tiltak mot radon på arbeidsplassen er regulert av arbeidsmiljøloven med forskrifter og underlagt arbeidstilsynet. Her gjelder ikke offentlige eller private skoler og barnehager da de er regulert av strålevernforskriften og er underlagt Direktoratet for stråling og atomsikkerhet i egen regulering fastsatt av Statens strålevern 1.7.2015.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med en radonSAFE arbeidsplass.

Generelt regelverk;

Regelverket som skal beskytte arbeidstakere mot radongass, er en del av arbeidsgivers totale ansvar for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø:

Som del av dette stiller regelverket krav om kartlegging og risikovurdering av farer og problemer, om risikoreduserende tiltak og om dokumentasjon av dette:

Bygninger som er bygget etter TEK 10 (Byggteknisk forskrift 2010, §13-5. Radon) skal ha radonsperre i sålen eller dokumentasjon på at radonsperre ikke er nødvendig. Radonsperre, så fremt den er lagt korrekt og uten hull, hindrer radongass å komme inn i bygningen.

RADONi AS har spesialisert seg på tiltak mot radon på alle typer eksisterende bygg. -også nyere bygg oppført etter TEK 10 hvor radonsperren ikke er lagt korrekt eller er utett.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg å tolke lover og forskrifter mot radon på din arbeidsplass, samt skreddersyr løsning med tiltak som er målrettet mot radonkilden på din arbeidsplass.

Les mer om skoler og barnehager her

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, og dermed også for at arbeidstakerne er vernet mot radoneksponering. Arbeidsgiver må kartlegge farer og problemer i virksomheten, vurdere risikoen og ved behov utarbeide og iverksette tiltak for å redusere risikoen.
-Arbeidstilsynet

Norske arbeidsplassers bygnings- og utstyrsmessige forhold skal ha radonkonsentrasjoner som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet.

– Regjeringens mål for å redusere radoneksponeringen på norske arbeidsplasser

Kostnadsfri radonrådgivning

Kostnadsfri rådgivning